Vedtægter

Vedtægter for foreningen Pferdestammbuch Danmark§ 1: FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Pferdestammbuch Danmark. Foreningen er godkendt som en samarbejdende dansk interesseforening underlagt avlsforeningen Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. og skal altid følge vedtægter, retningslinier, forskrifter og direktiver, som er udstedt af Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.§ 2: FORENINGENS HJEMSTED

Foreningens hjemsted er formandens adresse.§ 3: FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at samle avlere, ejere og andre med interesse for ponyer og småheste i Danmark. Foreningens ønsker at fremme den positive, åbne og konstruktive debat om avlsarbejdet, hvilket forudsætter, at alle medlemmer stilles lige.


Derudover har foreningen til formål

- at fremme pony-og småhesteavlen i Danmark.

- at være medlemmerne behjælpelig med registrering og stambogsføring af deres ponyer og småheste i Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. og at afholde avlsarrangementer i Danmark.

- at udbrede kendskabet til ponyer og småheste via aktiv markedsføring, bl.a. for at støtte foreningens avlere i salgsarbejdet.

- at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med kåringer, følskuer, plageskuer, championater o.lign. arrangementer i ind- og udland.


Foreningen fører et register over medlemmernes ponyer og småheste. Den egentlige stambogsføring er henlagt til Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.§ 4: MEDLEMSSKAB

Som medlemmer kan alle personer i Danmark med interesse i avl og brug af

ponyer og småheste optages.


Der kan oprettes følgende medlemskab:

A-medlem: Avlermedlemsskab.

B-medlem: Interessemedlemskab.


For at blive A-medlem forudsætter det, at man tillige er medlem af hovedforbundet Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. . A-medlemsskab giver ret til deltagelse i foreningens besluttende møder, herunder generalforsamlingen med valgbarhed, tale- og stemmeret med én stemme, dog under forudsætning af, at man på tidspunktet for udøvelsen af sine rettigheder har et eller flere dyr registreret i Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.

A-medlemsskab giver desuden adgang til, at medlemmet og dennes familie kan deltage i foreningens arrangementer

B-medlemmer har adgang til at deltage i foreningens besluttende møder, herunder generalforsamlinger uden stemmeret samt øvrige arrangementer, som ikke forudsætter registrering af pony/er i Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.


Stk.2: Som medlem af foreningen forpligter man sig til at følge foreningens samt Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.’s vedtægter og øvrige for medlemmerne bindende beslutninger, samt til at udlevere data såvel trykte som elektroniske til brug for stambogsføring og foreningens almene drift.


Stk. 3: Såfremt et medlem overtræder foreningens vedtægter og bindende beslutninger, kan vedkommende ekskluderes af foreningen efter beslutning herom i bestyrelsen.

Det ekskluderede medlem har dog ret til at indbringe denne beslutning på førstkommende generalforsamling. På generalforsamlingen afgøres en evt. eksklusionen ved almindeligt stemmeflertal.


Stk. 4:

Alle pony og småheste ejere skal behandles lige, værende medlem eller ikke medlem af foreningen. Med hensyn til foreningens arangementer i Danmark, herunder kårings- og registreringsarrangementer skal der for deltagelse i arrangementerne, udover udgiften til kåring og registrering i det tyske moderforbund, betales et administrationsgebyr for ikke-medlemmer.

Gebyret må max. udgøre et beløb svarende til et års A-medlemskab.


Stk. 5:

Skriftlig udmeldelse af foreningen skal være kassereren i hænde senest 1. oktober med virkning fra 1. januar det efterfølgende år.


§ 5: GENERALFORSAMLING

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ledes af en indenfor eller udenfor medlemmernes kreds valgt dirigent. Alle beslutninger, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og foreningens opløsning,

træffes ved almindeligt stemmeflertal.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen kræves det, at kontingentet er betalt senest 14 dage før generalforsamlingen. Falder denne dag på en helligdag eller weekend, er det førstkommende hverdag, som tæller som skæringsdato. Kvittering skal medbringes til generalforsamling og forevises på forlangende.

Der kan stemmes ved fuldmagt afgivet til et andet tilstedeværende medlem, idet én person dog højst kan stemme på grundlag af én fuldmagt.


Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af marts måned, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Orientering fra bestyrelsen om virksomhedsplan og budget for det kommende regnskabsår.

5. Beretning fra evt. faste udvalg

6. Behandling af indkomne forslag

7. Fastlæggelse af kontingent, gebyrer m.v.

8. Valg af formand

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Valg til evt. faste udvalg

12. Eventuelt


Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen og sker skriftligt til foreningens medlemmer og ved

annoncering på foreningens hjemmeside. Indkaldelse skal udsendes til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen

afholdes.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 2 uger før generalforsamlingen.


Stk. 4: For at være opstillingsberettiget til valg til bestyrelsen, skal medlemmet være til stede ved generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at modtage genvalg.

Hvis der er tungtvejende grunde til, at et medlem, som ønsker opstilling til bestyrelsen, ikke kan være til stede, kan generalforsamlingen give dispensation, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn fra medlemmet.


Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når et flertal i bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når 25% af de stemmeberettigede A-medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære

generalforsamling skal gennemføres senest 3 uger efter begæringens fremkomst. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.§ 6: VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORENINGENS OPLØSNING.


Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kan kun træffes af foreningens øverste myndighed generalforsamlingen.

Til vedtagelse af forslag til ændringer i foreningens vedtægter, såvel som til vedtagelse af forslag om foreningens ophævelse kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Såfremt forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden at 2/3 af medlemmerne har været til stede, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling som skal afholdes senest 1 måned efter første generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.§ 7: BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer inklusive den generalforsamlingsvalgte formand.


Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange om året eller så ofte formanden eller to af medlemmerne finder det fornødent.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af medlemmerne, heriblandt formand eller næstformand er tilstede og bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.


Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år er 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år er 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer på valg ved den ordinære generalforsamling. To suppleanter vælges for et år af gangen.


Stk. 4: Formanden eller et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem er kontaktperson til hovedforbundet..


Stk. 5: Generalforsamlingen fastlægger de overordnede rammer for foreningens drift. Bestyrelsen håndterer foreningens daglige virke i henhold til dette, og har derfor bemyndigelse til at træffe de nødvendige afgørelser. Tvivlsspørgsmål, der opstår i årets løb m.h.t. vedtægtsforhold o.l., afgøres i

bestyrelsen.

Bestyrelsen fastlægger foreningens budget, som bliver fremlagt på den ordinære generalforsamling til orientering.

Såfremt bestyrelsen af hensyn til foreningens virke finder det hensigtsmæssigt at nedsætte udvalg og underudvalg med deltagelse af andre end bestyrelsesmedlemmer har bestyrelsen tillige bemyndigelse til at nedsætte sådanne udvalg.§ 8: FORENINGENS TEGNINGSFORHOLD

Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.§ 9: FORENINGENS REGNSKABSÅR

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.§ 10: FORENINGENS OPHØR

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Hestens Værn.


Som vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 8. november 2008 med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 19. marts 2023